Termes i condicions generals d’admissió i per a la utilització d’entrades

 

1. Àmbit d’aplicació:

La utilització d'una entrada (l’“Entrada”) per assistir a qualsevol de les representacions de l’espectacle “Sublim” by Cirque du Soleil (l’“Espectacle”), organitzat per Andorra Turisme, SAU (l’“Organitzadora”), amb domicili a Ràdio Andorra, a l’Avinguda de la Bartra, s/n, AD200 Encamp, així com les condicions d’admissió al recinte en què es representa l’Espectacle, estaran subjectes als següents termes i condicions generals (els “Termes i Condicions Generals”) establerts per l’Organitzadora. L’Espectacle tindrà lloc al recinte de l’aparcament Comunal de Prada Casadet ubicat davant de l’edifici de Govern, al centre d’Andorra la Vella (el “Recinte”).

2. Acceptació dels Termes i condicions generals:

Tota persona que compri, posseeixi i/o utilitzi una Entrada (el “Titular de l’Entrada”):

  1. Queda obligada a haver llegit, entès i acceptat aquests Termes i Condicions Generals, i els accepta de manera íntegra i irrevocable.
  2. Declara que té prou capacitat per assumir el punt anterior; en cas de ser menor d’edat, declara que la té el seu representant legal o l’adult que l’acompanya, assumeix totes les obligacions establertes aquí i s’obliga al compliment, en tot moment, de les instruccions proporcionades per megafonia, així com les que proporcioni el personal a càrrec de la gestió i la seguretat de l’Espectacle. Assumeix que l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquests Termes i Condicions Generals donarà dret a l’Organitzadora a cancel·lar automàticament l’Entrada i, en conseqüència, a negar l’accés al recinte a qui la porti.

 

Alguns apartats d’aquests Termes i Condicions Generals es reproduiran de manera breu en el revers de les entrades.

3. Especificitats de l’Entrada:

L’Organitzadora emetrà una sola tipologia d’Entrada: Entrada de pagament amb seient numerat (“Entrada de pagament amb seient numerat”) a la zona habilitada per a aquesta finalitat.

Tota Entrada és personal i intransferible, i dona accés únicament al Recinte per a la representació de l’Espectacle que s’hi indica.

Tots els menors d’edat hauran de disposar d’una Entrada per accedir al Recinte i anar acompanyats d’un adult amb Entrada, llevat dels menors de 3 anys, sempre que vagin acompanyats del Titular d’una Entrada de pagament amb seient numerat, amb qui el menor haurà de compartir el seient.

Queda terminantment prohibit vendre, posar a la venda, subhastar, revendre o donar, sota cap títol o circumstància, una Entrada sense el consentiment formal de l’Organitzadora.

L’Organitzadora no garanteix l’autenticitat de l’Entrada si no s’ha adquirit o obtingut a través dels punts de venda o distribució oficials.

Un cop emesa l’Entrada, no se n’admeten canvis ni devolucions.

El Titular de l’Entrada ha de conservar-la durant tota la durada de l’Espectacle per motius de verificació.

L’Organitzadora es reserva el dret d’alterar o modificar el programa i l’hora d’inici de l’Espectacle; qualsevol reclamació en relació amb aquesta qüestió s’haurà de formalitzar davant l’Organitzadora amb la presentació de l’Entrada.

4. Accés al Recinte i seguretat:

Quan accedeixi al Recinte, es podrà fer un registre al Titular de l’Entrada, segons el que disposa la Llei, i se li podrà requerir que mostri el seu document d’identitat. L’Organitzadora es reserva el dret d’adoptar i fer adoptar a les persones que accedeixin al Recinte totes les mesures sanitàries, d’higiene i de seguretat que consideri oportunes. En qualsevol cas, l’Organitzadora es reserva el dret d’admissió.    

Queda estrictament prohibit fumar a tot el recinte. L’accés d’animals al recinte estarà prohibit, tret dels gossos guia.

El Recinte obrirà les portes 2 hores abans de l’inici de l’Espectacle. Quan hagi començat l’Espectacle, l’Organitzadora podrà denegar discrecionalment l’accés al Recinte.

Per motius de seguretat, els cotxets i cadires de passeig per a nadons no es podran estacionar a les zones habilitades com a accessos per al públic i s’hauran de deixar fora d’aquest espai, per tal d’evitar en tot moment l’obstrucció dels espais habilitats com a sortides. Els cotxets i les cadires de passeig de nadons s’han d’aparcar en l’espai sense vigilància habilitat per a aquesta finalitat per l’Organitzadora, que declina tota responsabilitat en relació amb aquesta qüestió.

No es permet l’accés al Recinte amb qualsevol objecte considerat inadequat i/o perillós per l’Organitzadora, i queda totalment prohibit l’accés amb llaunes, ampolles amb tap, ampolles o recipients sense tap de més de 500 ml de capacitat que no siguin de plàstic tou, aliments, cadires, tamborets, qualsevol tipus de seient, cascs de moto i càmeres fotogràfiques. L'Organitzadora es reserva el dret de prohibir l'accés al Recinte amb paraigües amb punta i paraigües no plegables.

El Titular de l’Entrada és responsable de vetllar dins del Recinte per la seva seguretat personal i per la dels menors d’edat o altres persones sense capacitat legal d’obrar, o amb capacitat limitada, que utilitzin Entrades de les quals sigui responsable el Titular de l’Entrada; també accepta tots els riscos o perills que ell mateix o aquestes persones poguessin córrer o experimentar per l’assistència a l’Espectacle, i renuncia a qualsevol tipus de demanda contra l’Organitzadora relacionada amb aquests riscos i perills.

5. Entrades perdudes, robades o malmeses:

L’Organitzadora no restituirà cap Entrada, independentment del motiu de la sol·licitud de restitució, ja sigui la pèrdua o el robatori de l’Entrada.

L’Entrada només serà vàlida si està sencera i en bones condicions, sense indicis d’haver estat esmenada o falsificada. El fet d’alterar o malmetre l’Entrada pot suposar la denegació de l’accés al Recinte.

Per raons de seguretat, l’Organitzadora no està obligada a expedir duplicats de l’Entrada, ja que els duplicats podrien donar accés al Recinte a més espectadors dels que el Recinte pot allotjar en condicions òptimes de seguretat.

6. Cancel·lació de l’Espectacle:

En cas de cancel·lació de l’Espectacle per qualsevol motiu, només els posseïdors de qualsevol tipus d’entrada de pagament tenen dret a la devolució de l’import. La reclamació s’ha de fer arribar a l’establiment on s’hagi adquirit l’Entrada, segons les condicions establertes en el moment de la venda; caldrà presentar l’Entrada. La devolució de l’import de les entrades comprades per Internet a través de la pàgina web www.visitandorra.com és automàtica i no requereix cap tràmit per part de l’usuari. L’Entrada de l’Espectacle anul·lat no podrà canviar-se per una altra representació.

Un cop transcorreguts 30 minuts des de l’inici de l’Espectacle, s’entendrà que ja s’ha realitzat i el Titular no tindrà dret a la devolució de l’Entrada.

Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’Entrada si l’Espectacle acaba realitzant-se.

7. Drets d’imatge, propietat intel·lectual i prohibicions relatives a la publicitat no autoritzada i altres activitats de màrqueting:

Queda totalment prohibit fotografiar, filmar o gravar l’Espectacle.

El Titular de l’Entrada no podrà utilitzar les localitats amb finalitats comercials, com ara promocions o activitats publicitàries, ni usar-les com a premi o recompensa en concursos, loteries o programes d’incentius, llevat que l’Organitzadora ho autoritzi expressament. L’incompliment d’aquesta prohibició donarà dret a l’Organitzadora a reclamar els danys i perjudicis causats.

D’acord amb la normativa vigent en relació al dret a l’honor, la intimitat i a la pròpia imatge, i quant a propietat intel·lectual, així com a la protecció de dades personals, l’Organització podrà captar, difondre i distribuir  imatges de l’Espectacle i de les persones assistents amb la finalitat de promocionar, difondre i informar sobre els espectacles del Cirque du Soleil pels mitjans audiovisuals de comunicació que utilitza habitualment.

8. Servei de consigna i d’objectes perduts:

El Recinte disposa d’un servei de consigna.

L’Organitzadora no es fa responsable dels objectes que s’hi guardin i es reserva el dret d’acceptar o rebutjar qualsevol dels objectes que el Titular de l’Entrada pretengui desar-hi.

Qualsevol objecte consignat o trobat al Recinte que no hagi estat reclamat en el termini de 48 hores s’entendrà com a abandonat i podrà ser destruït per l’Organitzadora.

9.  Accés al Recinte de persones amb mobilitat reduïda

El Recinte disposa d’un espai reservat i amb capacitat limitada per al Titular d’una Entrada amb mobilitat reduïda que hi accedeixi amb cadira de rodes. L’Organització no garanteix l’accés a aquest espai reservat als titulars d’una Entrada que no hagin fet prèviament la reserva específica per a aquest espai. El Titular d’una Entrada que necessiti accedir a aquest espai ho ha de comunicar al personal de suport que es troba als accessos al Recinte i podrà ser acompanyat en tot moment per un altre Titular d’una Entrada de la seva elecció. Es limita el nombre d’acompanyants per motius de seguretat i d’espai. Per a qualsevol consulta relativa a les condicions d’accés a aquest espai podeu enviar un correu electrònic a sublim@andorraturisme.ad.

10. Dades personals:

De conformitat amb la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, se us informa que Andorra Turisme, SAU és responsable del tractament de les vostres dades personals, les quines recull i tracta amb la finalitat promocional i publicitària de  comunicar-vos qualsevol iniciativa o activitat turística d’Andorra Turisme, com per exemple esdeveniments i activitats esportives, culturals i d’oci,  mitjançant qualsevol canal d’informació. Aquesta comunicació es legitima en el vostre consentiment manifestat expressament en el moment de recollir les vostres dades. Com a usuari, sou responsable de la veracitat de les dades facilitades i de comunicar-ne qualsevol modificació pel què Andorra Turisme queda exempta de qualsevol responsabilitat, en relació amb aquesta qüestió.

També us informem que Andorra Turisme, SAU no compartirà les vostres dades amb cap tercer i que podeu exercir els drets d’accés,  oposició i supressió, entre altres, enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica dpo@andorraturisme.ad

Podeu consultar més informació sobre el tractament de les vostres dades personals i sobre com exercir els vostres drets a la política de privadesa completa a https://visitandorra.com/ca/sublimbycirquedusoleil/politica-de-privacitat/

11. Legislació aplicable:

Qualsevol controvèrsia o disputa relacionada amb qualsevol dels drets i les obligacions que es deriven d’aquests Termes i condicions generals es resoldrà de conformitat amb la llei andorrana i davant els tribunals del Principat d’Andorra.