PRIVACYBELEID

Deze ruimte is gewijd aan informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt op: 23/11/2022

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

ANDORRA TURISME, SAU, met fiscaal identiteitsnummer A-707655-R en de volgende contactgegevens:

Adres: RADIO ANDORRA - Av. de la Bartra s/n - AD200 ENCAMP.
Telefoonnummer: (+376) 89 11 89

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving gaan de gegevens die je ons verstrekt deel uitmaken van het bestand dat onder de verantwoordelijkheid valt van ANDORRA TURISME SAU, geregistreerd bij het Andorrese agentschap voor gegevensbescherming van het Vorstendom Andorra.

De gegevens die wij verzamelen:

ANDORRA TURISME kan de volgende persoonsgegevens verzamelen van de gebruikers van de website www.visitandorra.com en/of Facebook, Instagram, Twitter en Youtube als zij de desbetreffende formulieren invullen: voor- en achternaam,
e-mailadres, postcode, woonland, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en creditcard.

Wanneer je de website of officiële pagina's van Facebook, Instagram, Twitter en Youtube bezoekt en je je registreert om online kaarten te kopen, om mee te doen aan acties, enquêtes, verloting en wedstrijden of om newsletters van ANDORRA TURISME te ontvangen, dan vragen we je om persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten voor het kunnen kopen, deelnemen en/of ontvangen van berichten, om de volgende redenen:

 • je naam en e-mailadres om je in alle berichten te identificeren;
 • je creditcardnummer om entreekaarten te kunnen verkopen;
 • je telefoonnummer om contact met je op te kunnen nemen in geval van incidenten naar aanleiding van de verkoop van entreekaarten;
 • je postcode en het land waar je woont om berichten te kunnen versturen over specifieke acties op basis van je woonplaats;
 • je geboortedatum om zeker te weten dat je meerderjarig bent en om je met je verjaardag te feliciteren en aangepaste aanbiedingen door te geven;
 • je geslacht, interesses, huishouden, aantal kinderen, vakantieplannen en gebruik van sociale media, om persoonsgerichter contact met je op te kunnen nemen en je berichten te sturen op basis van jouw profiel.

Tot slot, als je meedoet aan een door ANDORRA TURISME georganiseerd evenement, kunnen we een foto of vídeo maken met daarin jouw afbeelding, waarmee het evenement grafisch kan worden gedocumenteerd.

De gegevens worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, waarbij te allen tijde wordt toegezien op de bescherming ervan. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel en om eventuele daarmee verband houdende informatie door te geven. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens juist en bijgewerkt zijn.

Het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt:

Jouw persoonsgegevens worden, indien van toepassing, voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Beheren en ontwikkelen van de online kaartverkoop. We gebruiken je persoonsgegevens om je aankoop te verwerken en je per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen van informatie die mogelijk interessant voor je is. Ook doen we dit voor het beheer en de uitgifte van bewijsstukken van de kaartverkoop en van elk bericht dat daarop betrekking heeft.
 • Beheren en verzenden van gepersonaliseerde berichten via e-mail om deel te nemen aan acties, enquêtes, verlotingen, wedstrijden of newsletters van ANDORRA met betrekking tot het volledige toeristische aanbod van de bestemming Andorra, de laatste nieuwtjes en evenementen. Het beheer van deze berichten betekent de profilering van gebruikers, waarbij gebruik wordt gemaakt van de door jou verstrekte persoonsgegevens en, indien van toepassing, informatie over de navigatie op de website, Facebook, Instagram, Youtube en Twitter om bepaalde zaken met betrekking tot je persoonlijke voorkeuren te beoordelen met de bedoeling om je commerciële berichten te sturen die bij jouw profiel passen. 
 • Opmaken van statistieken die ons helpen de diensten en producten die we aanbieden te verbeteren.
 • Publicatie van de namen van de winnaars en foto’s of video’s van de prijsuitreiking van onze verlotingen voor informatieve of reclamedoeleinden, op onze website of door middel van de gespecialiseerde pers.
 • Reageren op de uitoefening van de rechten van alle gebruikers, alsmede op vragen en klachten.

Cookiebeleid

Voor de juiste werking van visitandorra.com gebruiken we cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat de website gedurende een bepaalde tijd op je computer of je mobiele telefoon plaatst. Deze cookie onthoudt dat je ons onlangs hebt bezocht en vermijdt dat telkens wanneer je op de site surft een toestemmingsbericht verschijnt.
Met de cookie kan de website herkennen hoe je surft, in welke inhoud je geïnteresseerd bent of welke voorkeuren je tijdens je bezoek hebt getoond, zoals onder andere de tijdens de navigatie gebruikte login of taal.
Cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn volledig anoniem, en de door visitandorra.com via Google Analytics verzamelde gegevens zijn versleuteld op basis van je IP-adres. Met deze gegevens kunnen we informatie over onze gebruikers ontvangen die we vervolgens kunnen gebruiken om een betere surfervaring te creëren en de functionaliteit van de website te verbeteren.

Als gebruiker kun je je browser altijd zodanig instellen dat hij je attent maakt op de aanwezigheid van cookies. Ook kun je hem handmatig instellen zodat je niet langer cookies ontvangt. Dit verhindert niet dat je toegang kunt krijgen tot de informatie van de website.

De bewaartermijn voor de gegevens:

ANDORRA TURISME bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode die nodig is om ze te bewaren, daarbij rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, met de behoeften om problemen op te lossen die zich met betrekking tot de kaartverkoop voordoen en om te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving. Na deze periode blijven de persoonsgegevens bewaard zolang de wettelijke aansprakelijkheden naar aanleiding van de betreffende verwerking niet verjaren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Nadat onze aansprakelijkheid is verjaard worden ze uit alle systemen van ANDORRA TURISME verwijderd.

In het bijzonder zal ANDORRA TURISME foto’s en video’s bewaren van de evenementen die het organiseert, waaronder de prijsuitreiking van de verlotingen, gedurende maximaal twee jaar na de datum van het evenement.

De reden waarom we je gegevens kunnen verwerken:

ANDORRA TURISME kan je persoonsgegevens verwerken:

Enerzijds op basis van de uitvoering van een kaartverkoopovereenkomst, want als gebruiker ben je verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor die uitvoering. Indien je deze gegevens niet verstrekt kan de kaartverkoop niet plaatsvinden, omdat deze gegevens ook nodig zijn voor het beheer en de uitgifte van de aankoopfactuur.

Anderzijds op basis van de toestemming die je hebt verleent tijdens het verzamelen van de persoonsgegevens door middel van een van de formulieren.

Doorgifte van de persoonsgegevens:

Jouw persoonsgegevens of die van een andere gebruiker mogen nooit door ANDORRA TURISME aan derden worden doorgegeven, behalve in de volgende gevallen:

 • Aan overheidsinstanties en -organen wanneer dit krachtens de toepasselijke wetgeving is vereist.
 • Aan ondernemingen die belast zijn met de verwerking van gegevens, die diensten verlenen voor rekening en onder toezicht van ANDORRA TURISME. In ieder geval moeten derden waarmee bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld van tevoren aantonen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen voor de juiste bescherming van die gegevens en mogen zij onder geen enkele omstandigheid de gegevens waartoe zij toegang hebben gekregen voor eigen doeleinden of voor andere dan de ontvangen instructies gebruiken of voor andere doeleinden dan de dienst die zij ten gunste van de verantwoordelijke moeten verlenen.
 • Door middel van de gespecialiseerde pers, voor de berichtgeving over en promotie van evenementen.

De beveiliging van de persoonsgegevens:

Andorra Turisme heeft een accuraat beveiligingssysteem dat de bescherming garandeert van jouw gegevens en van de door alle gebruikers van visitandorra.com en Facebook, Instagram, Youtube en Twitter verstrekte gegevens.

Bij een storing van het beveiligingssysteem die leidt tot de accidentele of onwettige vernietiging, het verlies, de wijziging, onbevoegde verspreiding of inzage van de op ANDORRA TURISME doorgegeven, opgeslagen of verwerkte persoonsgegevens, verplichten wij ons om met de grootst mogelijke transparantie te handelen en de getroffen gebruikers onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Als je weet of vermoedt dat derden misbruik van je persoonsgegevens hebben gemaakt of hiertoe onbevoegde toegang hebben gekregen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via het.

De rechten van de gebruiker met betrekking tot de persoonsgegevens:

Als gebruiker kun je de volgende rechten uitoefenen:

Recht op inzage:  Je hebt het recht om te weten of ANDORRA TURISME persoonsgegevens verwerkt die jou al dan niet betreffen en om de persoonsgegevens die ANDORRA TURISME van jou heeft, in te zien.

Recht op rectificatie:Je hebt het recht om ANDORRA TURISME te verzoeken je persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn of om ze aan te vullen als ze onvolledig zijn.

Recht op beperking:Je hebt het recht om te verzoeken om de beperking van de gegevensverwerking. In dat geval bewaren we de gegevens uitsluitend voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op bezwaar: Je kunt er bezwaar tegen maken dat je persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de doeleinden of het gerechtvaardigde belang dat door ANDORRA TURISME wordt nagestreefd. Dit geldt ook voor de profilering. In dat geval zal ANDORRA TURISME de gegevens niet langer meer verwerken, behalve om dwingende en gerechtvaardigde gronden of voor de uitoefening of onderbouwing van mogelijke rechtsvorderingen.

Recht op wissing/vergetelheid:Je kunt ons verzoeken om je persoonsgegevens te wissen wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij waren verzameld of om andere redenen.

Recht op overdraagbaarheid: Je hebt het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer de verwerking op de toestemming of een contract is gebaseerd en via geautomatiseerde procedés wordt verwerkt.

Klachtrecht: u hebt het recht een klacht in te dienen bij het Andorrese Agentschap voor Gegevensbescherming.

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen of vragen heeft over onze verwerking van uw gegevens, kunt u uw verzoek of ons een brief sturen aan het adres van ANDORRA TURISME te RADIO ANDORRA - Av. de la Bartra s/n - AD200 ENCAMP. Als u besluit per post contact met ons op te nemen, wordt u vriendelijk verzocht ons te laten weten hoe wij contact met u kunnen opnemen indien wij uw identiteit nog nader moeten verifiëren alvorens uw verzoek in behandeling te nemen.

Bij dit verzoek moet je je voor- en achternaam, adres of e-mail voor kennisgevingen vermelden en welk recht wordt uitgeoefend.

Wijziging van het privacybeleid:

Als er een wijziging wordt aangebracht in dit privacybeleid nadat de gebruiker ermee akkoord is gegaan, wordt hij/zij hierover op de hoogte gesteld op zijn e-mailadres.