WETTELIJKE MEDEDELING

Laatst gewijzigd op: 06-11-2020

Deze juridische kennisgeving bevat de algemene voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website www.visitandorra.com hierna "de Website" genoemd, in eigendom van Andorra Turisme, SAU, een vennootschap opgericht volgens de Andorrese Wet 13/2007 van 20 september opgericht door het overheidsbedrijf Andorra Turisme, SA, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 12.506, boek S-170, folio's 161-170, op 21 januari 2008, met fiscaal registratienummer (NRT) 707655-R, gelegen aan carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella, hierna "Andorra Turisme" genoemd. De toegang tot de Website is gratis en om deze te raadplegen is geen registratie of abonnement vereist. De Website biedt algemene informatie over het land en de verschillende regio's om Andorra internationaal te promoten.

DE PORTAL EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN:

Inhoud en informatie van de portal

Andorra Turisme is niet aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door of die op enigerlei wijze kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie, de inhoud van de Website en de programma's die daarop worden weergegeven, en die onder andere kunnen leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de Website, of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's via de inhoud, hoewel alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

De informatie op de Website is actueel op de datum waarop deze het laatst is bijgewerkt en Andorra Turisme garandeert niet de afwezigheid van fouten in de toegang tot of de inhoud van de Website, maar neemt gepaste maatregelen om deze te vermijden, te corrigeren en/of bij te werken zodra deze worden geconstateerd. Andorra Turisme behoudt zich het recht voor om de informatie, presentatie en configuratie van de Website en toegangsvereisten tot de Website zonder voorafgaande kennisgeving en op elk gewenst moment te wijzigen en bij te werken. Bovendien behoudt Andorra Turisme zich het recht voor om de inhoud van de Website te wijzigen en/of geheel of gedeeltelijk te verwijderen en de toegang ertoe te beperken. In het geval dat er onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of updates of verbeteringen aan de diensten moeten worden aangebracht, behoudt Andorra Turisme zich het recht voor om de toegang tot de Website tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, evenals het recht op dienstverlening of annulering daarvan, onverminderd het streven om dit aan gebruikers kenbaar te maken, voor zover de omstandigheden dit toelaten. Het gebruik van deze Website en de verstrekte informatie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Derde partijen mogen geen framing toepassen tussen hun websites en de Website. Verder is Andorra Turisme evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van derden, die toegankelijk is via links op de Website.

Diensten en producten van de portal

De portal kan links naar webpagina’s hebben die losstaan van de portal. Deze links worden ter beschikking van de gebruiker gesteld met als enig doel de gebruiker toegang te verlenen tot content, producten en/of diensten die interessant kunnen zijn voor hem of haar. Deze worden nooit door ANDORRA TURISME beheerd of gecontroleerd. De opname van links naar portals van derden betekent in geen geval een verbinding tussen ANDORRA TURISME en de eigenaars van die gekoppelde portals. ANDORRA TURISME neemt geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid op zich in verband met de wettigheid, de waarheidsgetrouwheid, het nut, de kwaliteit of de betrouwbaarheid van de diensten en content die eigendom zijn van en beheerd en gecontroleerd worden door derden, ook al zijn deze toegankelijk via de portal. Elke contractuele of niet-contractuele relatie van de gebruiker met derden waarmee via de portal in contact is getreden, wordt voor alle juridische doeleinden gezien als een enkel en alleen tussen de gebruiker en de derde partij aangeknoopte relatie. De gebruiker gaat ermee akkoord dat ANDORRA TURISME niet aansprakelijk is voor schade van welke aard dan ook veroorzaakt ten gevolge van onderhandelingen, gesprekken en/of contractuele of niet-contractuele relaties tussen de gebruiker en derden waarmee via de portal contact is opgenomen. De gebruiker moet kennisnemen van de aanwijzingen, waarschuwingen en/of wettelijke mededelingen die de portals van derden voor het gebruik ervan kunnen vaststellen.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving en de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de producten en toepassingen. Verder is het gebruik van de Website dat in strijd is met de goede trouw verboden, in het bijzonder maar niet beperkt tot: het gebruik dat in strijd is met de Andorrese wetgeving of dat de rechten van derden schendt; de publicatie of overdracht van enige inhoud die gewelddadig, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is; het frauduleus wijzigen of onderscheppen van persoonlijke websites, e-mails of systemen van andere gebruikers of derden zonder hun toestemming; cracks, serienummers van software of andere inhoud die de intellectuele eigendomsrechten van derden schendt; het verzamelen en/of gebruiken van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van de Andorrese Wet 15/2003 inzake de bescherming van persoonsgegevens; het gebruik van de mailserver, het domein en
e-mailadressen voor spamdoeleinden, mailbommen, identiteitsdiefstal, fraude via derdenrekeningen, voorschotfraude, pharming, verspreiding van virussen (Trojaanse paarden enz.) of enige andere vorm van activiteiten die worden uitgevoerd met frauduleuze of criminele opzet. Het is uitdrukkelijk verboden om de configuratie, structuur en bestanden van de servers van de Website te openen, aan te passen en weer te geven. In het geval van problemen die zich kunnen voordoen in de servers en beveiligingssystemen van de Website als direct gevolg van nalatig handelen van de gebruiker, zal deze civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. De gebruiker dient de technische standaarden te respecteren die op de Website worden toegepast bij het beheer en de ontwikkeling van de gebruikte producten, zodat er geen sprake is van oneigenlijk gebruik dat de servers vertraagt en de levering van de producten of rechten van andere gebruikers schaadt.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT OP INHOUD

Alle elementen die op de Website verschijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, muziek, geluiden, animaties, software, teksten, domeinnaam, handelsmerken, informatie en inhoud die op internet is verzameld enz.) alsmede de structuur, het grafisch ontwerp en de broncode zijn eigendom van Andorra Turisme, SAU of, in voorkomend geval, van derden die de bijbehorende gebruiksrechten hebben overgedragen en die door de gebruiker van deze website moeten worden gerespecteerd en die derhalve worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Er mag geen volledige of gedeeltelijke reproductie, publicatie, geautomatiseerde verwerking, distributie, verspreiding, transformatie, compilatie, wijziging, distributie of openbare bekendmaking van de Website plaatsvinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Andorra Turisme. De toegang van de gebruiker tot de inhoud en diensten van de Website geeft deze geen enkel recht met betrekking tot de overdracht, gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare bekendmaking, waarop het intellectueel eigendom van toepassing is, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming die specifiek is verleend door Andorra Turisme of, indien van toepassing, door de derde partij die deze rechten bezit. De gebruikers van de Website mogen de inhoud alleen voor persoonlijke of privédoeleinden gebruiken, dat wil zeggen dat zij alleen het recht hebben om de inhoud voor strikt persoonlijk gebruik te raadplegen en te kopiëren en deze rechten moeten toepassen op basis van de beginselen van goede trouw en de toepasselijke regelgeving. Het is strikt verboden om de Website of een van de elementen ervan te gebruiken voor commerciële of illegale doeleinden. Ongeoorloofd gebruik van de informatie op deze Website, alsmede veroorzaakte schade met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, kan aanleiding geven tot de desbetreffende juridische procedures en, waar van toepassing, tot de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit deze procedures.

VERPLICHTINGEN

Andorra Turisme verbindt zich ertoe geen misleidende reclame te maken. In dit opzicht worden vormfouten of onjuiste cijfers die mogelijk worden aangetroffen in de inhoud van de verschillende onderdelen van de Website vanwege onvolledige of gebrekkige updates en/of onderhoud van de informatie in deze onderdelen van de Website, niet als misleidende reclame beschouwd, in overeenstemming met het bepaalde in deze alinea. Andorra Turisme verbindt zich ertoe deze situatie zo snel mogelijk te corrigeren zodra de vermelde fouten zijn geconstateerd.

ACCEPTATIE

Het gebruik van de Website impliceert de uitdrukkelijke en volledige acceptatie van deze algemene voorwaarden en van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving in de versie zoals gepubliceerd op het moment dat de gebruiker toegang tot deze kennisgeving heeft verkregen. De gebruiker wordt daarom aangeraden deze juridische kennisgeving bij elk bezoek aan de Website te lezen, aangezien er zich mogelijk wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen voordoen, onverminderd de bijzondere voorwaarden die op bepaalde specifieke diensten van de Website van toepassing kunnen zijn.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

Op deze gebruiks- en toegangsvoorwaarden zijn de Andorrese wetgeving en de jurisdictie van de rechtbanken in Andorra van toepassing.