Restaurante Gran Buffet del Tropical
Restaurante Memfis (Hotel Delfos)
Restaurante Comtes d'Urgell (Hotel Comtes d'Urgell)