Condicions generals del sorteig

En el marc de la promoció del Plan de Marketing relacional 2019-2020, la societat pública Andorra Turisme, SAU (en endavant, Andorra Turisme), societat constituïda a l’empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170, el 21 de gener de 2008, amb NRT 707655-R i domicili al carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella, organitza un sorteig que consisteix en sortejar 50 unitats de forfets d’esquí de l’estació Grandvalira entre tot els participants que es registrin a la web www.visitandorra.com d’acord amb els termes i les condicions que s’indiquen a continuació.

La participació al sorteig requereix la recopilació de les dades personals que es considerin imprescindibles i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. Per això, us demanem que les llegiu atentament.

  • Participants: totes les persones han de ser majors d’edat, residents a Andorra, Espanya o França i, en inscriure’s al web www.visitandorra.com, han de facilitar les dades següents: nom, cognoms, adreça electrònica, data de naixement, codi postal i país de residència. Només s’admetrà un participant per adreça electrònica.

La participació és gratuïta (a part de les despeses que implica la connexió a la xarxa per accedir al lloc web).

  • Durada: s’hi pot participar del 11/12/2019 fins el 22/12/2019, ambdues dates incloses.
  • Premi: es sortegen 50 unitats de forfet de dia per esquiar a Grandvalira durant la temporada d'esquí 2019-2020. El premi no inclou els desplaçaments fins a Andorra, ni l'allotjament ni els àpats al país

S’haurà de gaudir del premi abans del 31/03/2020. El contingut del premi està subjecte a canvis causats pel temps, per la disponibilitat dels establiments que hi participen o per causes alienes a Andorra Turisme. El premi és personal i intransferible, i no es podrà intercanviar per diners en efectiu ni per cap altra cosa. En cas d’anul·lació del premi per motius aliens a Andorra Turisme, els Guanyadors no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

  • Sorteig: es durà a terme el dia 23/12/2019 a les oficines d’Andorra Turisme, al carrer Prat de la Creu 59-65, escala D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella.
  • Guanyador: el nom, els cognoms i el país de residència dels Guanyadors del sorteig es publicaran al lloc web www.visitandorra.com el mateix dia del sorteig. D’altra banda, els Guanyadors rebran informació per correu electrònic sobre com se’ls lliurarà el premi.

En el moment de recollir-lo, el Guanyador haurà de presentar el document nacional d’identitat o passaport per identificar-se degudament. El Guanyador té l’obligació de proporcionar tota la informació i documentació necessàries en el moment que Andorra Turisme li demani, per comprovar les dades personals que ha facilitat. Des del moment que rebi el correu electrònic en el qual se li comuniqui que és el Guanyador, disposarà d’un termini de 15 dies naturals per acceptar el premi o renunciar-hi. Si, en el termini indicat, el Guanyador no es manifesta o renuncia al premi, o no se’l pot localitzar perquè la identificació facilitada està incompleta o és incorrecta, el premi es declararà desert.

  • Drets d’exclusió i modificació: Andorra Turisme es reserva el dret de no publicar i d’excloure en qualsevol moment de la participació al sorteig tots els participants que consideri que incompleixen aquestes bases, així com les persones que no puguin participar-hi per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge d’Andorra. L’exclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Andorra Turisme es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per qualsevol motiu que es consideri oportú, sense necessitat d’avís previ i sense que aquest fet generi cap tipus de dret o d’indemnització per als participants.
  • Protecció de dades personals: la nostra política de privadesa amb relació a les dades facilitades pels participants es pot consultar aquí.
  • Llei aplicable i jurisdicció competent: tots els aspectes d’aquestes condicions generals es regeixen per la llei andorrana i qualsevol controvèrsia que se’n derivi s’haurà de resoldre als tribunals del Principat d’Andorra.