Condicions generals del sorteig

En el marc de les accions de promoció de la gastronomia andorrana a través de les 14es jornades gastronòmiques Andorra a Taula, la societat pública Andorra Turisme, SAU (d'ara endavant, Andorra Turisme), societat constituïda a l'empara de la Llei 13/2007, de 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170, el 21 de gener de 2008, amb NRT 707655-R i domicili al carrer Prat de la Creu, 59-65, bloc D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella, organitza un concurs que consisteix a guanyar un dels 4 menús de les 14es jornades gastronòmiques Andorra a Taula per a una persona, entre tots els participants que es registrin al lloc web www.visitandorra.com d'acord amb els termes i les condicions que s'indiquen a continuació.

La participació en el concurs implica la recopilació de les dades personals que es consideren imprescindibles i l'acceptació expressa d'aquestes bases legals. Us preguem que les llegiu atentament.

Condicions d'ús

Participants: totes les persones majors d'edat que siguin residents a Andorra, Espanya o França, i que en inscriure’s facilitin les dades següents: nom, cognoms, adreça electrònica, data de naixement, codi postal i país de residència. Els participants no podran inscriure's dues vegades amb la mateixa adreça electrònica.

Durada del concurs: s'hi pot participar des del 29/10/2020 fins al 19/11/2020.

Premi*: es lliurarà a cada guanyador (4) un premi d'un menú de les 14es jornades gastronòmiques Andorra a Taula en família per a una persona. Els menús seran exclusivament dels restaurants participants a les jornades.

El menú i el restaurant no es podran escollir. S'adjudicaran per rigorós ordre de selecció de cada guanyador. Consulteu els menús a www.andorraataula.com. El premi serà vàlid del 7 al 29 de novembre del 2020. El contingut del premi està subjecte a canvis en funció de la disponibilitat dels establiments que participen en el concurs o bé per causes alienes a Andorra Turisme. El premi és personal i intransferible, i no es podrà bescanviar per diners en efectiu ni per cap altra cosa. El guanyador no podrà presentar cap reclamació per cap motiu.

Sorteig: es durà a terme el dia 20/11/2020 a les oficines d’Andorra Turisme, al carrer Prat de la Creu 59-65, escala D, 4t pis, AD500 Andorra la Vella.

Guanyador: el nom, els cognoms i el país de residència del Guanyador del sorteig es publicaran al lloc web www.visitandorra.com el mateix dia del sorteig. D’altra banda, el Guanyador rebrà informació per correu electrònic sobre com se li lliurarà el premi.

En el moment de recollir-lo, el Guanyador haurà de presentar el document nacional d’identitat o el passaport per identificar-se degudament. El Guanyador té l’obligació de proporcionar tota la informació i la documentació necessàries en el moment que Andorra Turisme li demani, per comprovar les dades personals que ha facilitat. Des del moment que rebi el correu electrònic en el qual se li comuniqui que és el Guanyador, disposarà d’un termini de 7 dies naturals per acceptar el premi o renunciar-hi. Si, en el termini indicat, el Guanyador no es manifesta o renuncia al premi, o no se’l pot localitzar perquè la identificació facilitada està incompleta o és incorrecta, el premi es declararà desert.

Drets d’exclusió i modificació: Andorra Turisme es reserva el dret de no publicar i d’excloure en qualsevol moment de la participació en el sorteig tots els participants que consideri que incompleixen aquestes bases, així com les persones que no puguin participar-hi per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge d’Andorra. L’exclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Andorra Turisme es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per qualsevol motiu que es consideri oportú, sense necessitat d’avís previ i sense que aquest fet generi cap tipus de dret o d’indemnització per als participants.

Protecció de dades personals: la nostra política de privadesa amb relació a les dades facilitades pels participants es pot consultar aquí.

Llei aplicable i jurisdicció competent: tots els aspectes d’aquestes condicions generals es regeixen per la llei andorrana i qualsevol controvèrsia que se’n derivi s’haurà de resoldre als tribunals del Principat d’Andorra.