Condicions generals del sorteig

En el marc de la campanya de promoció d’hivern 2022/2023, la societat pública Andorra Turisme, SAU (en endavant, Andorra Turisme), societat constituïda a l’empara de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, inscrita al Registre de Societats amb el número 12.506, llibre S-170, folis 161-170, el 21 de gener de 2008, amb NRT 707655-R i domicili a l’antic edifici de Ràdio Andorra, Avinguda de la Bartra, s/n, AD200, Encamp, organitza un sorteig; que consisteix en una estada a Andorra entre tot els participants que es registrin a la web www.visitandorra.com d’acord amb els termes i les condicions que s’indiquen a continuació.

Addicionalment, ens agradaria aprofitar aquesta oportunitat perquè ens autoritzessis a explicar-te primer a tu totes les novetats, continguts exclusius i tantes altres coses que tenim per compartir amb tu, segons on resideixis i altres interessos que ens hagis comunicat a través de la nostra web.

La participació al sorteig requereix la recopilació de les dades personals que es considerin imprescindibles i l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. Per això, et demanem que les llegeixis atentament.

  • Participants: totes les persones han de ser majors d’edat, no tenir nacionalitat andorrana ni ser residents al Principat d’Andorra i, en inscriure’s al web www.visitandorra.com han de facilitar les dades següents: nom, cognoms, gènere, adreça electrònica, data de naixement, codi postal i país de residència. Només s’admetrà un participant per adreça electrònica.

La participació és gratuïta (a part de les despeses que implica la connexió a la xarxa per accedir al lloc web).

  • Durada: s’hi pot participar del 15/11/2022 al 31/03/2023, ambdues dates incloses.
  • : entre tots els participants es sortejarà una estada a Andorra que inclou:
  • Un forfait de dia per persona (total de 2 forfaits) a Grandvalira Resorts.
  • Experiència nocturna a escollir per a dues persones.

* El premi no inclou els desplaçaments d’anada a Andorra, de tornada des d’Andorra ni dins d’Andorra.

S’haurà de gaudir del premi abans del 31/01/2024. El contingut del premi està subjecte a canvis causats pel temps, per la disponibilitat dels establiments que hi participen o per causes alienes a Andorra Turisme. El premi és personal i intransferible, i no es podrà intercanviar per diners en efectiu ni per cap altra cosa. En cas d’anul·lació de l’estada per motius aliens a Andorra Turisme, el Guanyador no tindrà dret a cap tipus d’indemnització.

  • Sorteig: es durà a terme el dia 04/04/2023 a les oficines d’Andorra Turisme, a l’antic edifici de Ràdio Andorra, Avinguda de la Bartra, s/n, AD200 Encamp.
  • Guanyador: el nom, els cognoms i el país de residència del Guanyador del sorteig es publicaran al lloc web www.visitandorra.com el mateix dia del sorteig. D’altra banda, el Guanyador rebrà informació per correu electrònic sobre com rebrà el premi.

En el moment de recollir-lo, el Guanyador haurà de presentar el document nacional d’identitat o passaport per identificar-se degudament. El Guanyador té l’obligació de proporcionar tota la informació i documentació necessàries sempre que Andorra Turisme ho demani per tal de comprovar les dades personals que ha facilitat. Des del moment en què rebi el correu electrònic en el qual se li comuniqui que és el Guanyador, disposarà d’un termini de 7 dies naturals per acceptar el premi o renunciar-hi. Si, en el termini indicat, el Guanyador no es manifesta o renuncia al premi, o no se’l pot localitzar perquè la identificació facilitada està incompleta o és incorrecta, el premi es declararà desert.

  • Drets d’exclusió i modificació: Andorra Turisme es reserva el dret de no publicar i d’excloure en qualsevol moment de la participació al sorteig tots els participants que consideri que incompleixen aquestes bases, així com les persones que no puguin participar-hi per motius legals o que contradiguin els bons costums i la imatge d’Andorra. L’exclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició de participant. Andorra Turisme es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per qualsevol motiu que es consideri oportú, sense necessitat d’avís previ i sense que aquest fet generi cap tipus de dret o d’indemnització per als participants.

Llei aplicable i jurisdicció competent: tots els aspectes d’aquestes condicions generals es regeixen per la llei andorrana i qualsevol controvèrsia que se’n derivi s’haurà de resoldre als tribunals del Principat d’Andorra.